NOTA PRAWANA I POUCZENIE O ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZYCH

Zasady przetwarzania zebranych danych osobowych

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Usługa Detektywistyczna polega na weryfikacji stanu rzeczywistego oraz wykluczeniu zbędnych konfabulacji. Wobec tego materiały pozyskane podczas czynności dochodzeniowych odzwierciedlają stan faktyczny a nie subiektywną opinię lub wyobrażenie Zleceniodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie jedynie opisowe w charakterze świadka, kiedy wykonanie dokumentacji fotograficznej mogło by wiązać się z dekonspiracją Detektywa. W związku z różnym charakterem prowadzonych czynności, rodzajem obserwacji oraz wynagrodzeniem za pracę Detektywa, sprawozdanie z usługi zawiera informacje zgodne z podstawią zlecenia. Czyli ustaleniami Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą co do zakresu usługi.

Sprawozdanie zawiera informacje pozyskane w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzysta się ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla SS (Służb Specjalnych). Informacje pozyskane poprzez rozpytanie osobowych źródeł informacji mają charakter wspierający dochodzenie ponieważ Detektyw nie posiada podstawy prawnej wylegitymowania tych osób w celu pozyskania danych osobowych. Osobowe źródło informacji może jedynie dobrowolnie uczestniczyć w prowadzonych dochodzeniu w charakterze świadka.

Zgodnie z powyższym Zleceniodawca- klient nie może żądać od Zleceniobiorcy- Prywatnego Detektywa działań niezgodnych z prawem i narażających bezpieczeństwo ludzi. Dotyczy to w szczególności:

 • naruszenie godności i nietykalności
 • naruszenie miru domowego
 • nakłaniania do popełnienia przestępstwa
 • nielegalnego pozyskiwania informacji
 • niewłaściwego montażu urządzeń podsłuchowych oraz GPS

Zrozumienie oraz uwzględnienie powyższych aspektów eliminuje dorozumienie efektu wykonania usługi. Czyli nadinterpretację w zakresie możliwości technicznych oraz prawnych w przypadku wykonywania Usług Detektywistycznych.

Legenda:

Figurant- osoba obserwowana na temat której zbiera się materiały operacyjne

Osobowe źródła informacji- osoba posiadająca istotne dla sprawy informacje

Rozpytanie- pozyskanie istotnych informacji od osób trzecich

Legendowanie- stworzenie sytuacji w celu pozyskania informacji

UWAGA!  Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt. Wobec tego wynagrodzenie nie jest pobierane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody ale również za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy oraz całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.