PROCEDURY ORAZ ZAKRES USŁUG W PRACY DETEKTYWA

Biura Detektywistyczne oraz Prywatni Detektywi w Polsce, prowadzą działalność zgodnie Ustawą o Usługach Detektywistycznych.

 1. Prywatny Detektyw zgodnie z Ustawą musi posiadać Licencję Detektywa.
 2. Detektyw jeśli jest przedsiębiorcą musi być wpisany na listę koncesjonowanych firm w MSWiA.

Prywatny Detektyw działa również zgodnie z Literą Prawa, czyli zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Kodeksem Karnym. W swojej pracy Prywatny Detektyw Stosuje dobrze pojęte zasady etyki oraz ogólne zasady współżycia społecznego.

Procedura przyjęcia usługi detektywistycznej w celu rozpoczęcia realizacji dochodzenia:

1

Klient- Zleceniodawca podczas zgłoszenia sprawy do Prywatnego Detektywa- Zleceniobiorcy, przekazuje mu informacje niezbędne do wskazania zakresu i kosztorysu usługi detektywistycznej. Są to podstawowe informacje na temat proponowanego zlecenia:

 • Wskazać należy Detektywowi rodzaj sprawy oraz kogo i czego dotyczy sprawa.
 • W jakim mieście oraz na jakim obszarze kraju lub zagranicy ma być prowadzone postępowanie.
 • Podać należy przybliżony termin rozpoczęcia realizacji usługi oraz zakładany czas realizacji- dni, tygodnie, miesiące.
 • Poinformuj Detektywa jakie posiadasz materiały wejściowe na temat figurantów dotyczące sprawy- fotografie, adresy i miejsce przebywania, miejsce pracy dane samochodów itp.

2

Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca przekazuje Klientowi- Zleceniodawcy umowę realizacji usługi w celu zapoznania się z warunkami usługi oraz wstępnie kosztorysuje jej realizacje.

 • Klient- Zleceniodawca po zapoznaniu się z umową winien doprecyzować jej zapisy z Prywatnym Detektywem, w szczególności wyjaśnić wspólnie zapisy które budzą wątpliwości.
 • Prywatny Detektyw przekazuje Klientowi- Zleceniodawcy informację o wycenie usługi.
 • Po zaakceptowaniu umowy oraz wyceny strony podpisują umowę na usługę detektywistyczną. Podpisanie umowy może nastąpić osobiście lub na odległość. Umowę można wówczas wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

Po podpisaniu umowy Klient- Zleceniodawca przekazuje Detektywowi niezbędne dane wejściowe oraz wykupuje pakiet usług. Po zaksięgowaniu płatności Biuro Detektywistyczne rozpoczyna realizację usługi.

Zasady współpracy pomiędzy Prywatnym Detektywem- Zleceniobiorcą, a Klientem- Zleceniodawcą:

Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań aby Klient Zleceniodawca zrozumiał zakres oraz cel usługi detektywistycznej. Natomiast nie może on odpowiadać za dorozumienie efektu wykonania usługi przez Klienta- Zleceniobiorcę, oraz za nierealne do spełnienia żądania Klienta- Zleceniodawcy.

 • Klient- Zleceniodawca nie może żądać od Prywatnego Detektywa- Zleceniobiorcy, wykonania czynności niezgodnych z Prawem nadrzędnym, etyką lub normami społecznymi. 
 • Klient- Zleceniodawca nie może żądać od Prywatnego Detektywa- Zleceniobiorcy, przekroczenia opłaconego czasu pracy oraz poszerzenia zakresu usług od tych opłaconych, ponieważ usługi Biur Detektywistycznych nie noszą znamion usług bezpłatnych- charytatywnych.
 1. Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności detektywistyczne należycie i z pełną starannością. Klient- Zleceniodawca oświadcza, że rozumie iż niniejsza Usługa Detektywistyczna jest realizowana zgodnie z umową starannego działania. Należyte wykonanie tego rodzaju usługi reguluje art. 734 § 1 k.c. wskazujący, że  celem umowy starannego działania jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą.
 2. Klient- Zleceniodawca rozumie, że usługa detektywistyczna nie jest usługą na efekt w ramach umowy o dzieło, ponieważ Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca ustala jedynie fakty wynikające z prowadzonych czynności. Natomiast etyka pracy Detektywa nie pozwala na manipulację okolicznościami zaistniałymi podczas prowadzonej sprawy, aby fałszywie zaspokoić oczekiwania Zleceniodawcy. Również przy braku istotnych dla sprawy materiałów, Usługa Detektywistyczna zostaje uznana za wykonaną, ponieważ Zleceniobiorca podczas realizacji przeprowadzi szereg czynności w ramach roboczogodzin oraz ponosi koszty związane z wykonywaną usługą.
 3. Klient- Zleceniodawca zakładając pewne okoliczności prowadzonej sprawy będzie miał na uwadze prawdopodobieństwo, że okoliczności te nigdy nie nastąpią za co Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności. Klient- Zleceniodawca ma na uwadze, że podczas pracy Detektywa mogą nigdy nie wystąpić okoliczności korzystne do pozyskania materiału dowodowego. Zaniechuje się wykonania dokumentacji dowodowej jeśli może to zdekonspirować Detektywa lub powodować zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Również wówczas kiedy może to naruszyć prawo, zaniechuje się realizacji dalszych czynności . Klient- Zleceniodawca potwierdza że został pouczony przez Prywatnego Detektywa- Zleceniobiorcę o możliwych efektach działań detektywistycznych i jednocześnie oświadcza, że zrozumiał zakres czynności detektywistycznych co wyklucza dorozumienie efektu wykonania usługi.
 4. Klient- Zleceniodawca nie może wywierać wpływu na Prywatnego Detektywa- Zleceniobiorcę, aby ten pozyskiwał informacje w sposób zagrażający życiu i zdrowiu Detektywów, Figurantów osób trzecich. Klient-Zleceniodawca nie może żądać aby Prywatny Detektyw- Zleceniobiorca podczas wykonywania zlecenia łamał prawo, postępował nieetycznie oraz działał za pomocą środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla służb specjalnych. Zleceniodawca rozumie, że czynności operacyjno- dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych.
 5. Pozyskanie materiału dowodowego istotnego dla sprawy, wiąże się również z wystąpieniem odpowiednich okoliczności umożliwiających jego udokumentowanie. Materiały operacyjne pozyskane podczas czynności dochodzeniowych, muszą być zgodne stanem faktycznym i nie są subiektywną opinią lub wyobrażeniem Klienta- Zleceniodawcy. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzysta się ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla służb specjalnych. Informacje pozyskane poprzez rozpytanie osobowych źródeł informacji mają charakter jedynie wspierający dochodzenie, ponieważ Detektyw nie posiada podstawy prawnej wylegitymowania tych osób w celu pozyskania danych osobowych. Osobowe źródło informacji może jedynie dobrowolnie uczestniczyć w prowadzonym dochodzeniu w charakterze świadka oraz dobrowolnie podać dane osobowe.

Informacje uzupełniające:

 • Figurant: osoba obserwowana na temat której zbiera się materiały operacyjne
 • Osobowe źródła informacji: osoba posiadająca istotne dla sprawy informacje
 • Rozpytanie: pozyskanie istotnych informacji od osób trzecich
 • Legendowanie: stworzenie historii bądź sytuacji w celu pozyskania informacji

Należy zaznaczyć, że pomimo tego iż Usługa Detektywistyczna jest uregulowana Ustawą o Usługach Detektywistycznych, to ogólne zasady wykonywania usług odnoszą się do jakiejkolwiek innej usługi wykonywanej na terenie Rzeczy Pospolitej Polskiej, co reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Prawach Konsumenta. Klientowi- Zleceniodawcy przysługuje więc dobrowolność skorzystania z usługi. W przypadku kiedy Klient- Zleceniodawca ma zastrzeżenia co do realizacji usługi, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.